Agència de defensa del territori de MallorcaPerfil del contractant

El contingut d'aquesta pàgina té caràcter purament informatiu.
- Pel que fa als terminis de publicació, l'únic document que dóna fe dels terminis és l'edicte al Diari oficial corresponent.
- Pel que fa al contingut, en cas de discrepàncies entre la documentació suministrada de forma presencial i la publicada a la pàgina web, prevaldrà la primera.

També podeu consultar la informació general en matèria de contractació administrativa del Consell de Mallorca.
Contracte de serveis per a la redacció del projecte integrat d’obres i instal•lació, la direcció tècnica de les obres i instal•lacions i per a les tasques de coordinació de seguretat i salut, adreçat a la reforma de l’edifici destinat a nova seu de l’Agència de defensa del territori de Mallorca

Número d’expedient: 1/2018
Tramitació: Ordinària
Data límit de presentació de les ofertes: 19 de març de 2018, 14 hores
Estat: Licitació pendent d’adjudicació

Dades del contracte

Tipus de contracte: Serveis
Codi CPV: 712420006
Pressupost de licitació (IVA exclòs): 55.381,65 €
Valor estimat del contracte (IVA exclòs): 56.867,35 €
Inici previst del contracte: 30/04/2018
Fi previst del contracte: 30/09/2020
Possibilitat de pròrroga:
Subjecte a regulació harmonitzada: No
Divisió per lots: No
Admissibilitat de variants o de millores: No
Lloc de presentació de les ofertes:
- Registre general de l’Agència de defensa del territori. Tf 971 173854. C/ General Riera, 113. 1r. Palma.
- Qualsevol dels punts de registre del Consell Insular de Mallorca o dels llocs establerts a l’apartat 4 de l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, reguladora del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Lloc d’obtenció d’informació: Secretaria de l’Agència de defensa del territori de Mallorca. C/ General Riera, 113. 1r. Palma. 971 173854
Lloc d’obtenció de la documentació: Secretaria de l’Agència de defensa del territori de Mallorca. C/ General Riera, 113. 1r. Palma. 971 173854

Dades de contacte

Departament promotor: Agència de defensa del territori de Mallorca

Documentació del contracte

Valoració de la documentació administrativa presentada

Contracte de serveis per a la redacció del projecte integrat d’obres i instal•lació, la direcció tècnica de les obres i instal•lacions i per a les tasques de coordinació de seguretat i salut, adreçat a la reforma de l’edifici destinat a nova seu de l’Agència de defensa del territori de Mallorca

Número d’expedient: 1/2017
Tramitació: Ordinària
Data límit de presentació de les ofertes: 30 d’octubre de 2017, 14 hores
Estat: Licitació declarada deserta

Més informació...