Agència de defensa del territori de MallorcaInspecció urbanística

La inspecció urbanística cerca comprovar l'adaptació de les edificacions de qualsevol mena i els usos del sòl en cada parcel·la a allò disposat en el planejament i en la normativa sectorial aplicables en cada cas, i ho fa mitjançant l'anàlisi de les llicències i autoritzacions lliurades pels municipis i la comprovació de la seva concordança amb les activitats que realment és realitzen a les propietats.

L'element clau és per tant la llicència municipal, que és un instrument preventiu de primer ordre en mans dels ajuntaments, en la mesura que constitueix un requisit previ per la transformació del sòl. Garanteix que l'impacte de les activitats humanes (públiques o privades) sobre el territori es mantingui dins de límits socialment i ambientalment acceptables.

Els nombrosos actes subjectes a llicència d'obres poden consultar-se a la Llei 12/2017, de 29 de desembre, d'urbanisme de les Illes Balears.

Els inspectors urbanístics de l'Agència aixequen acta de totes les circumstàncies i efectuen el mesurament o estimació de l'envergadura i abast de les accions investigades. En l'exercici de les seves funcions ostenten la condició d'agents de l'autoritat.

L'acta d'inspecció fonamenta les actuacions posteriors de l'Agència i, en el seu cas, la incoació dels corresponents expedients sancionadors i de restabliment de la legalitat urbanística, i donen fe, en via administrativa, dels fets que s'hi reflecteixen, tret de prova en contrari.

La funció inspectora de l'Agència s'activa en tres supòsits:

 • D'ofici, per part de la pròpia Agència, en desenvolupament dels Plans Anuals d'Inspecció Urbanística i seguint els criteris d'actuació establerts.
 • Per denúncia de particulars, en exercici de l'acció pública per exigir davant els òrgans administratius i judicials l'observança de les disposicions legals per restaurar la realitat física alterada i sancionar les infraccions urbanístiques.
 • Per denúncia d'altres organismes i institucions, tant de caràcter públic com privat.

Criteris d'actuació

Pla Anual d'Inspecció Urbanística

Cada any s'aprova un Pla Anual d'Inspeccions Urbanístiques que té per objecte programar i coordinar les actuacions inspectores de l'Agència de defensa del territori de Mallorca en l'exercici de les seves funcions de control de les infraccions en matèria de disciplina urbanística i litoral.

Aquest Pla analitza les modalitats de la inspecció segons el motiu de la seva activació (inspeccions a iniciativa de l'Agència o a instàncies de tercers), les directrius establertes per a cada exercici i els criteris i instruments de priorització que s'aplicaran pels serveis tècnics. També programa l'actuació inspectora, tant en els municipis que tenen establerts convenis de delegació a l'Agència com en els restants.

En el Pla Anual d'Inspecció Urbanística de 2019 es consideren prioritàries, en coherència amb les directrius anteriors les inspeccions que:
 • Tenguin per objecte la paralització immediata d'obres que es trobin en curs d'execució, en aplicació del Protocol d'actuació urgent per a la paralització d'obres en curs d'execució existent a l'Agència des del mes de gener de 2016.
 • Tenguin per objecte l'inici de procediments sobre infraccions que puguin tenir una data de prescripció propera.
 • Es duguin a terme durant la instrucció dels procediments un cop ja iniciats, per evitar-ne la caducitat.
 • Tenguin per objecte comprovar si s'ha executat la restitució de forma voluntària, als efectes d'imposar la multa coercitiva que correspongui o d'iniciar el procediment d'execució subsidiària.
 • Es tracti de presumptes infraccions urbanístiques localitzades en municipis que tinguin vigent conveni de delegació de competències urbanístiques amb l'Agència de defensa del territori de Mallorca.
 • Facin referència a presumptes infraccions d'edificació i/o usos del sòl en terrenys rústics protegits, per aquest ordre: AANP, ANEI, ARIP.

Priorització d'actuacions

Entre els reptes que es plantegen a l'Agència està el de donar resposta adequada al gran nombre d'infraccions existents i fer-ho amb un nivell òptim de qualitat tècnica i rigor administratiu.

Una eina que hem considerat útil per aconseguir aquest objectiu general, i per fer una assignació mes ajustada dels recursos de què disposa l'Agència, és dissenyar un sistema àgil i pràctic per prioritzar cada expedient que s'engegui en funció de la transcendència territorial del fet que motiva l'actuació.

Els criteris generals adoptats per la priorització de les actuacions de l'Agència poden resumir-se en els sis següents:

 • Categoria del sòl i situació de la presumpta infracció urbanística
 • Si el municipi té o no conveni amb l'Agència
 • Tipus i gravetat de la presumpta infracció
 • Valoració de les obres
 • Si aquestes encara s'estan executant
 • Reincidència de l'infractor

Aquests criteris es concreten en una puntuació, anomenada Índex de Qualificació d'Actuacions (IQA), que es basa en la valoració, en el moment de l'obertura d'un expedient, d'un conjunt de característiques significatives que permeten la classificació de cada actuació en funció dels criteris de priorització esmentats.

L'IQA considera 15 possibilitats, les quals es valoren jeràrquicament, i el resultat pren un valor comprés entre 0 i 100 (o més).

Memòries anuals