Agència de defensa del territori de MallorcaProcediment sancionador

La comissió d'una infracció urbanística sempre dur implícita, en primer lloc, la imposició d'una sanció econòmica, fins i tot en els casos en què s'hagi produït la legalització de les obres. La quantia de les multes dependrà del tipus d'infracció comesa i de la valoració de les actuacions, ja que en la Llei d'urbanisme de les Illes Balears moltes sancions es determinen en funció d'un percentatge del valor de les obres.

Per imposar les multes s'ha de tramitar el procediment previst al Decret 14/1994, de 10 de febrer.

Els presumptes infractors disposen de quinze dies per fer al·legacions a la resolució d'incoació de l'expedient, i, un cop contestades, l'instructor formularà proposta de resolució, atorgant un nou termini d'al·legacions de quinze dies. Resoltes aquestes, es dictarà la resolució corresponent, que si imposa una multa de fins 60.000 euros serà adoptada pel Director gerent de l'Agència (per delegació de la Presidència), i pel Consell de Direcció si la quantia n'és superior.

El termini per resoldre el procediment és d'un any, i si transcorregut aquest no hi ha resolució expressa, se'n produeix la caducitat (sense perjudici de reiniciar-lo mentre no es constati la prescripció de la infracció).

Procediment de restabliment

En paral·lel a l'expedient sancionador es tramita el de restabliment, també regulat a la Llei d'urbanisme de les Illes Balears.

Té per objecte la legalització de les obres, o bé la seva demolició si aquella no és possible. A tal efecte, s'inicia amb un requeriment a l'infractor perquè en el termini de dos mesos sol·liciti davant l'ajuntament corresponent (si és legalment possible) la llicència de legalització. Si aquesta es denega, o si ja no es demana, es dicta proposta de restabliment; i es concedeix un termini de deu dies per a al·legacions. Resoltes aquestes, s'ordena la demolició a costa de l'infractor. Si aquest no l'executa dins del termini concedit, ho farà subsidiàriament l'Administració, sempre a càrrec de la persona responsable.

La legalització de les actuacions, si s'ha instat dins de l'esmentat termini de dos mesos, posa fi a l'expedient de restabliment i fa que la sanció es redueixi en un 95%. En cas que es legalitzi després, però abans d'imposar-se la sanció, aquesta reducció és només del 80%. Igualment, la demolició de les obres que no puguin legalitzar-se suposa reduir la multa en un 90% si es duu a terme abans de la imposició de la sanció.

Finalment, si l'infractor compleix voluntàriament l'ordre de demolició dins del termini que s'hi estableixi, pot sol·licitar una reducció del 80% de la sanció imposada.

El termini per resoldre el procediment és d'un any, i si transcorregut aquest no hi ha resolució expressa, se'n produeix la caducitat (sense perjudici de reiniciar-lo mentre no es constati la prescripció de la infracció).

Certificació d'existència d'expedient d'infracció urbanística

Les persones interessades poden obtenir un certificat per constatar si l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca ha incoat o no un expedient contra determinades obres que podrien ser il·legals. El certificat no dóna fe respecte a si hi ha o no una infracció urbanística comesa a un determinat lloc, sinó únicament en relació amb si l'Agència té iniciat o no un procediment contra les persones que en siguin presumptament responsables.

Fitxes dels procediments

Informació de la seu electrònica del Consell de Mallorca: