Agència de defensa del territori de MallorcaCompetències municipals

En el nostre ordenament jurídic l'urbanisme ha estat sempre una matèria que tradicionalment s'ha atribuït als ajuntaments, sense perjudici dels controls supramunicipals que també existeixen.

Així, corresponen als ajuntaments les competències originàries respecte a disciplina urbanística, tant pel que fa a la inspecció i vigilància de les obres realitzades en el seu terme municipal, com a la incoació d'expedients sancionadors i de restitució de la legalitat. Aquestes darreres facultats, això no obstant, poden ser assumides en determinades circumstàncies pels consells insulars, ja sigui mitjançant subrogació (en els casos de passivitat legalment prevists) o delegació (quan s'hagi signat un conveni) de les competències municipals.

Igualment, els ajuntaments ostenten la potestat d'atorgar totes les autoritzacions necessàries al llarg del procès d'edificació, des de la llicència d'obres fins al certificat d'acabament d'obra, i de resoldre les seves incidències. Aquestes competències les exerceixen en exclusiva, excepte en els casos d'actuacions dins sòl rústic en què a més a més s'hagi de gaudir d'autoritzacions concedides pels consells insulars.

Convenis de delegació

Delegació de competències dels municipis de Mallorca a l'Agència de defensa del territori de Mallorca

L'article 7 dels Estatuts de l'Agència, aprovats pel Ple del CIM de 12 de gener de 2017 (BOIB núm. 9 de 21 de gener de 2017), recull la possibilitat que els municipis de l'Illa de Mallorca puguin delegar les competències d'inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la legalitat urbanística en el Consell de Mallorca, el qual les exercirà mitjançant l'Agència de defensa del territori de Mallorca, en els termes i condicions establerts en els Estatuts i en els corresponents convenis de delegació.

Als convenis de delegació de competències ja subscrits entre l'Agència i els diferents municipis de Mallorca, l'àmbit de la delegació s'ha circumscrit a les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les diferents categories de sòl rústic del seu terme municipal, restant exclòs doncs les actuacions duites a terme en sòl urbà.

Procediment de delegació de competències

La delegació es realitzarà mitjançant el corresponent conveni, que haurà d'obtenir la prèvia aprovació per majoria absoluta del ple de la corporació municipal i del ple del Consell de Mallorca, amb informe previ del Consell de Direcció de l'Agència, i serà publicat al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

La delegació produirà necessàriament l'atribució a l'Agència de les competències d'inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística que corresponguin al municipi, en els supòsits d'obres executades sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les seves condicions, segons s'estableixi en el corresponent conveni.

L'Agència exercirà efectivament aquestes competències des del moment que es determini en el conveni, i en tot cas un cop produïda la seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Servei als municipis amb conveni

La delegació de competències municipals en matèria de disciplina urbanística a favor de l'Agència implica l'assumpció de les facultats relatives a inspecció, sanció i restabliment de la legalitat urbanística, en relació amb les obres, usos del sòl i actuacions que es desenvolupin sense llicència o ordre d'execució o sense ajustar-se a les seves condicions en les diferents categories de sòl rústic del terme municipal. Aquestes prestacions són gratuïtes per als ajuntaments.

Específicament, els municipis que han subscrit conveni de delegació de les seves competències en matèria de disciplina urbanística en favor de l'Agència reben l'assessorament jurídic i tècnic respecte a les sol·licituds de llicències de legalització formulades com a conseqüència de les infraccions objecte de delegació.

Per una altra banda, els municipis amb conveni signat amb l'Agència obtingueren una puntuació addicional en la convocatòria de subvencions per a l'any 2014, adreçada als ajuntaments de població inferior als 6.000 habitants, per als treballs d'adaptació del planejament urbanístic municipal al Pla Territorial Insular de Mallorca.

Municipis amb conveni signat amb l'Agència

MunicipiSignatura de conveniPublicació en BOIB
Campanet03/09/200922/09/2009
Puigpunyent03/09/200922/09/2009
Valldemossa*03/09/200922/09/2009
Algaida10/02/201023/02/2010
Marratxí10/02/201023/02/2010
Son Servera28/06/201008/07/2010
Montuïri17/09/201028/09/2010
Artà18/12/201531/12/2015
Felanitx18/12/201531/12/2015
Mancor de la Vall08/04/201616/04/2016
Alaró20/12/201631/12/2016
Bunyola20/12/201631/12/2016
Santa Maria del Camí20/12/201631/12/2016
Sóller20/12/201631/12/2016
Búger07/04/201713/04/2017
Selva07/04/201713/04/2017
Llubí23/06/201701/07/2017
Capdepera23/06/201701/07/2017
Fornalutx21/09/201730/09/2017
Sineu21/09/201730/09/2017
Campos21/09/201730/09/2017
Manacor30/11/201702/12/2017
Inca16/04/201821/04/2018
Esporles28/06/201830/06/2018
Pollença30/07/201802/08/2018
Sencelles27/09/201829/09/2018
Vilafranca26/10/201830/10/2018
Sa Pobla20/02/201928/02/2019
Santa Eugènia11/03/202017/03/2020
Andratx31/07/202004/08/2020
Consell13/10/202024/10/2020
Calvià22/10/202029/10/2020
Porreres17/12/202024/12/2020
Binissalem03/03/202111/03/2021
Lloret de Vistalegre21/04/202129/04/2021
Sant Joan26/04/202230/04/2022

*Va revocar el conveni el 08/04/2014.