Agència de defensa del territori de MallorcaL'Agència

L’Agència de defensa del territori de Mallorca (fins 2017, Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca) és un organisme autònom del Consell de Mallorca que té com a finalitat exercir, dins l’àmbit de l’illa de Mallorca, les competències insulars en matèria de protecció de la legalitat urbanística i les competències municipals en aquesta matèria que li cedeixin els ajuntaments, mitjançant els corresponents convenis de delegació.

És un organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i pressupostos propis, amb capacitat d’actuació en el compliment de les seves funcions.

Els estatuts de l’Agència foren aprovats definitivament pel Ple del Consell de Mallorca el 10 de novembre de 2008. L’abril de 2009 inicià de forma efectiva les seves activitats.

Funcions

Les funcions principals de l’Agència són:

 1. Exercir les competències del Consell de Mallorca en temes de legalitat urbanística, incloses:
  • La inspecció i la vigilància urbanística dels actes d’edificació i ús del sòl.
  • La imposició de sancions a les persones responsables d’infraccions urbanístiques, així com ordenar la demolició de les obres illegalment construïdes i impedir els usos a què haguessin donat lloc, en subrogació de les competències municipals.
  • Impugnar o instar la revisió d’ofici de les llicències i les autoritzacions contràries a la normativa urbanística que puguin ser atorgades pels ajuntaments.
 2. Exercir les competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de legalitat urbanística que els ajuntaments voluntàriament li deleguin, en les condicions que es determinin en els convenis de delegació corresponents.
 3. L’adopció de tot tipus de mesures preventives i cautelars per protegir la legalitat urbanística a Mallorca i l’assessorament tècnic i jurídic als municipis.

Òrgans de govern

Els òrgans de l’Agència són:

 • El Consell de Direcció
 • El President o Presidenta
 • El Director o Directora gerent.

El Consell de Direcció és l’òrgan col•legiat de direcció i control de l’Agència, i el formen el President o la Presidenta, vuit vocals en representació dels ajuntaments; vuit en representació dels grups polítics del Consell de Mallorca; i, amb veu però sense vot, un representant de cadascuna de les associacions de municipis de Mallorca, el Director o Directora insular competent en matèria d'urbanisme, i el Director o Directora gerent (v. llistat de membres).

La presidència de l’Agència l'assumeix el conseller executiu o la consellera executiva competent en matèria d’urbanisme del Consell de Mallorca. En l'actualitat, la Presidenta de l’Agència és la Sra. Mercedes Garrido Rodríguez.

El Director gerent és nomenat pel Ple del Consell de Mallorca per majoria de tres cinquenes parts, i per un termini de quatre anys, a proposta de la Presidència de l’Agència, oït prèviament el Consell de Direcció. El Director o Directora gerent de l’Agència ha de ser un funcionari o funcionària de carrera, o un o una professional del sector privat, en ambdós casos amb més de cinc anys d’exercici en matèria d’urbanisme i amb titulació superior universitària. Actualment, el Director gerent és el Sr. Bartomeu Tugores Truyol (v. perfil).

Situació i contacte

Agència de defensa del territori de Mallorca
General Riera,113, 1r pis, 07010 Palma

Tel. 971 219 738
Fax 971 219 909
agencia@conselldemallorca.net
(No es poden formular denúncies per telèfon o email)
Seu electrònica: https://seu.conselldemallorca.net

Horari d'atenció al públic

Les oficines estan obertes per a consultes dilluns, dimecres i divendres
9h-14h

Fora d'aquest horari només amb cita prèvia.