Agència de defensa del territori de MallorcaL'Agència

L’Agència de defensa del territori de Mallorca (fins 2017, Agència de protecció de la legalitat urbanística i territorial de Mallorca) és un organisme autònom del Consell de Mallorca que té com a finalitat exercir, dins l’àmbit de l’illa de Mallorca, les competències insulars en matèria de protecció de la legalitat urbanística i les competències municipals en aquesta matèria que li cedeixin els ajuntaments, mitjançant els corresponents convenis de delegació.

És un organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i pressupostos propis, amb capacitat d’actuació en el compliment de les seves funcions.

Els estatuts de l’Agència foren aprovats definitivament pel Ple del Consell de Mallorca el 10 de novembre de 2008. L’abril de 2009 inicià de forma efectiva les seves activitats.

Col·laboració ciutadana

Les denúncies d'infraccions urbanístiques no estan subjectes a cap requisit formal, únicament cal tenir en compte que s'han de formular per escrit i amb identificació de la persona que les fa; és a dir, que no poden ser anònimes ni fer-se per mitjans que no donin constància de la identitat del denunciant (no per telèfon, per correu electrònic, etc.). A tal efecte, es pot fer servir el següent formulari. Un cop redactades, es poden presentar en el registre general de l'Agència, en els registres del Consell de Mallorca, en els registres dels ajuntaments, en els registres de la Comunitat Autònoma o de l'Administració General de l'Estat, o en qualsevol oficina de Correus.

Alternativament, si no es vol indicar la identitat de la persona, es pot fer servir el formulari de comunicació d'il·legalitats en sòl rústic, però això no atorga la condició de denunciant i està subjecte a les limitacions que s'hi recullen.

Funcions

Les funcions principals de l’Agència són:

 1. Exercir les competències del Consell de Mallorca en temes de legalitat urbanística, incloses:
  • La inspecció i la vigilància urbanística dels actes d’edificació i ús del sòl.
  • La imposició de sancions a les persones responsables d’infraccions urbanístiques, així com ordenar la demolició de les obres illegalment construïdes i impedir els usos a què haguessin donat lloc, en subrogació de les competències municipals.
  • Impugnar o instar la revisió d’ofici de les llicències i les autoritzacions contràries a la normativa urbanística que puguin ser atorgades pels ajuntaments.
 2. Exercir les competències que els municipis tenen atribuïdes en matèria de legalitat urbanística que els ajuntaments voluntàriament li deleguin, en les condicions que es determinin en els convenis de delegació corresponents.
 3. L’adopció de tot tipus de mesures preventives i cautelars per protegir la legalitat urbanística a Mallorca i l’assessorament tècnic i jurídic als municipis.

Situació i contacte

Agència de defensa del territori de Mallorca
General Riera,113, 1r pis, 07010 Palma

Tel. 971 219 738
Fax 971 219 909
agencia@conselldemallorca.net
(No es poden formular denúncies per telèfon o email)
Seu electrònica: https://adtm.sedipualba.es

Horari d'atenció al públic

Per consultar expedients a les dependències de l'Agència:

 • L'horari és de 9 a 14 hores, de dilluns a divendres. Només amb cita prèvia.
 • És obligatori l'ús de la mascareta.
 • En cas de sol·licitud de còpies, en el moment de la consulta s’ha de presentar una instància per registre d'entrada incloent una adreça de correu electrònic a la qual s'enviaran les còpies quan estiguin preparades

Per parlar amb els tècnics:

 • Es realitzarà de forma telemàtica mitjançant telèfon, correu electrònic o videoconferència (Zoom).
 • L'horari és de 9 a 14 hores, dilluns, dimecres i divendres. Només amb cita prèvia.

Per demanar cita prèvia: 971 173 854 / 971 219 738 o agencia@conselldemallorca.net.